Förslagslådan

Inflytande och delaktighet är ett prioriterat utvecklingsområde hos oss på fritids. Under vårterminen -15 introducerade vi ”Förslagslådan” som ett led i det arbetet. Vi protokollför också våra möten vi har på onsdagssamlingarna och sätter upp protokollen i hallen så att alla kan ta del av vad vi har diskuterat. Vi vill visa att det vi pratar om tas på allvar och samtidigt ge de äldre barnen möjlighet att ta ansvar för och att få prova på att skriva protokoll.

Vår uppgift utifrån Grundskolans läroplan (Lgr11, s.15) är att vi ska:

  • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle
  • främja elevernas förmåga och vilja att ta ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön
  • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad

Vid samlingstillfällena återkopplar vi till barnen vilka av deras förslag som lett fram till olika aktiviteter och förändringar så att de ser att deras önskemål från förslagslådan följs upp.

Här är en sammanställning från vårterminens inkomna förslag. Dessa har vi presenterat i barngruppen och den har sedan fått ligga till grund för vår planering inför detta läsår 15-16.

IMG_2282